Политика за поверителност и общи условия

Сайтът www.sambs.bg  е собственост на САМ БС ЕООД и се администрира от „САМ БС“ ЕООД (Компания), регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130778136, седалище ул. Свети Влас 13, и адрес на управление: София 1335, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговска сграда „Лабиринт“  ет. 5, управител Сергей Волхонский.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „САМ БС“ ЕООД и всички съществуващи и потенциални потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта, без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда и/или копира. Сайтът е предназначен за лично използване от потребителите при условие, че същите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Задълженията и отговорностите на „САМ БС“ ЕООД по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с вносителите/и/или дистрибуторите на предлаганите продукти. Информацията за предлаганите стоки се актуализира своевременно.

„САМ БС“ ЕООД не носи отговорност от загуба на информация, произтекла от употребата, респективно невъзможността за употреба или вследствие неправилната употреба на сайта.

Търговските марки, които се ползват в сайта, са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права и на съответните приложими норми на международното или чуждестранно право.

Потребителите нямат право да използват сайта за реклама, без изричното съгласие на „САМ БС“ ЕООД, което се урежда с отделен договор.

„САМ БС“ ЕООД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.

Препратки към други сайтове

Наличните препратки от този сайт към web сайтове, собственост на трети лица, се предоставят единствено за удобство на потребителите. При използването им потребителите излизат от сайта на “САМ БС” ЕООД и последният не може да контролира съдържанието на другите сайтове и не отговаря за достоверността на съдържащата се в тях информация.

“САМ БС” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се отразява датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават тази страница периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Настоящият сайт не събира лични данни по друг начин, освен чрез регистрационната форма за получаване на бюлетин с информация.

За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите -www.kzp.bg.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта имейл и телефони.

Общите условия са обновени на 28.02.2020г.